Περίληψη

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σύμφωνα με: (α) την Πρόσκληση με κωδ. ΑΠΚΟ 07 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4678 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου και Κοινωνικών Υποθέσεων, (β) την με Α.Π. 1.2531 31/05/2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ και από την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ).

Στόχοι

Η Δράση αποσκοπεί στη εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων 2.000 ανέργων πτυχιούχων οικονομολόγων ηλικίας έως 29 ετών, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των οικονομικών, καθώς και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες θεωρητικής κατάρτισης. 

Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.


Επιλογή ωφελουμένων

α) Προϋποθέσεις Συμμέτοχης – Απαιτούμενα Κριτήρια

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 1. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύτην ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 2. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 3. να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,
 4. να μην έχουν κλείσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη
 5. να έχουν πτυχίο Οικονομικής Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 6. να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Σημαντική Σημείωση

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα προσκομίσει στον σύμβουλο στη διάρκεια της 1ης συνεδρίας, ή θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό (βεβαίωση ανεργίας από το portal του ΟΑΕΔ) ότι είναι άνεργος την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Ως μοναδικό κριτήριο κατάταξης των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ οριστικά την αίτησή του η οποία πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Διευκρινίζεται ότι προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης η οποία θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του υποψήφιου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα (σε επίπεδο δευτερολέπτου).

β) Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

Το Ο.Ε.Ε. θα προβεί σε σύνταξη και δημοσίευση του καταλόγου των αποτελεσμάτων. Για την έγκαιρη και χωρίς καθυστερήσεις για τους ωφελούμενους έναρξη των ενεργειών του προγράμματος δύναται να πραγματοποιείται η επιλογή των ωφελουμένων τμηματικά (κύκλοι επιλογών). 

Με βάση τις παραπάνω καταστάσεις δημιουργείται το Μητρώο Ωφελούμενων.

Σε αυτό το μητρώο, όσοι έχουν υποβάλει εγκαίρως την αίτηση τους και έχουν αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων από τη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών, και δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελουμένων που προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση χαρακτηρίζονται ως “επιτυχόντες”.

Όσοι έχουν υποβάλει εγκαίρως την αίτηση τους και έχουν αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων από τη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών, ενώ έχει ήδη συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελουμένων που προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση χαρακτηρίζονται ως “επιλαχόντες”.

Αιτούντες που δεν έχουν υποβάλει εγκαίρως την αίτησή τους και δεν έχουν αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών χαρακτηρίζονται ως “άκυροι”/ “απορριφθέντες”. Στην περίπτωση των τμηματικών (κύκλων επιλογών) θα δίνεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες να διορθώσουν – επανυποβάλλουν την αίτησή τους.

Στη συνέχεια ακολουθεί η κατάταξη όσων ωφελούμενων έχουν χαρακτηρισθεί ως “επιτυχόντες” και στην συνέχεια ως “επιλαχόντες”. Η κατάταξη γίνεται  κατά φθίνουσα σειρά.

Ως μοναδικό κριτήριο κατάταξης  των αιτήσεων των υποψήφιων, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (με τη προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τις Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια του Άρθρου 3 ).

Ακολουθεί η συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου (https://apko.oe-e.gr). Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail στην ιστοσελίδα https://apko.oe-e.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από το Ο.Ε.Ε. με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://apko.oe-e.gr τα οριστικά αποτελέσματα (οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων).

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την  παρούσα πρόσκληση.

Συγκρότηση Τμημάτων Κατάρτισης

Η διαδικασία συγκρότησης των Τμημάτων Κατάρτισης γίνεται από τον Πάροχο Κατάρτισης στον οποίο και θα παραδοθούν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων από τον Φορέα:

 • Θα αξιοποιηθεί η δήλωση ενδιαφέροντος ως προς τη μέθοδο υλοποίησης των ενεργειών (συμβατικά στην αίθουσα, εξ ‘ αποστάσεως, μικτό μοντέλο)
 • Θα αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των Συνεδριών Συμβουλευτικής που προηγούνται της συγκρότησης των τμημάτων κατάρτισης.
 • Θα ληφθούν υπόψη τα Αντικείμενα Κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας.
 • Τη γεωγραφική κατανομή των ωφελουμένων,
 • τις συνθήκες τυχόν υγειονομικής κρίσης,
 • τη φύση των αντικειμένων εκπαίδευσης, που απαιτεί κατάλληλους εκπαιδευτές οι οποίοι είναι ολιγάριθμοι σε όλη την επικράτεια και επιπλέον, πρέπει να προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της Διακήρυξης Για εξαιρετικές περιπτώσεις και με κατάλληλη τεκμηρίωση επιτρέπεται η αξιοποίηση εκπαιδευτών  μη μελών του Μητρώου του ΕΟΠΠΕΠ μετά από πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση και υπό την εποπτεία του ΕΟΠΠΕΠ,
 • τη στόχευση για εξασφάλιση ενιαίας ποιότητας στην κατάρτιση των ωφελουμένων σε όλη την Επικράτεια,
 • την επιδίωξη συγκρότησης τμημάτων εκπαίδευσης με την μεγαλύτερη εφικτή ομοιογένεια ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας

Αντικείμενα Κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει συνολικά προγράμματα επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών:

 • 180 ώρες Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης Εργασίας &
 • 200 ώρες βάσει του Εξειδικευμένου αντικειμένου Κατάρτισης που θα επιλέξουν (ένα από τα εννιά θεματικά προγράμματα που περιγράφονται παρακάτω)

 

Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης Εργασίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

180 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα

Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες

Δημιουργικότητα – Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Κριτική Σκέψη & Επίλυση προβλημάτων

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Aνάληψη πρωτοβουλιών εντός του εργασιακού χώρου

Οργανωτικότητα & Τεχνικές διαχείρισης χρόνου

Στρατηγική σκέψη και Ηγετικές Ικανότητες

Βασικές και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες - Διαδικτυακή συνεργασία/τηλεργασία

 

Τα εξειδικευμένα Προγράμματα Κατάρτισης των 200 ωρών περιλαμβάνονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα

2

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

3

Οικονομική Ανάλυση

4

Διοίκηση και διαχείριση έργου

5

Διαχείριση Αφερεγγυότητας

6

Εσωτερικός Έλεγχος

7

Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου (advanced excel) για υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης

8

Κατάρτιση σε παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech)

9

Κατάρτιση σε παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security)


Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

 • τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
 • την Κατάρτιση
 • τη διαδικασία πιστοποίησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 380 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.900,00 €.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.