Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο apko@oe-e.gr  .

Επίσης κατά την υποβολή των αιτήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου το Ο.Ε.Ε. θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο τηλεφωνικό κέντρο 2132141828, και μέσω helpdesk (e-mail: apko@oe-e.gr ).