Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ζ΄ Κύκλου

 

Το  Οικονομικό Επιμελητήριο  της Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5075932 ανακοινώνει τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ πίνακα επιτυχόντων  κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων.

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ