Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Πράξης (mis 5075952)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» MIS 5075932, ολοκληρώθηκε η  διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη  τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά.

    

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται Προσωρινός Πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων κατά αύξουσα σειρά.

Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη της διαδικασίας καθώς και  για τα αποτελέσματα της εξέτασης της αίτησής τους και από το site του Φορέα  https://apko.oe-e.gr και ειδικότερα από το μενού  «Υποβληθείσες Αιτήσεις – Αναζήτηση».   

Οι υποψήφιοι  που απορρίφθηκαν,  έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την  ημέρα ανάρτησης του πίνακα

Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση apko@oe-e.gr συνοδευόμενες:

  • από τον κωδικό της αίτησης  (ΚΑΥΑΣ)
  • και τον λόγο της ένστασής τους.

Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων. 

 

Για να δείτε τον Πίνακα πατήστε ΕΔΩ.

 

.

.