Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ζ΄ Κύκλου

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5075932, ολοκληρώθηκε η  διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά έως 27/03/2024.

 

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ πίνακας επιτυχόντων  κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων.