Ανακοίνωση Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων συμμετοχής που υποβλήθηκαν

 

Το  Οικονομικό Επιμελητήριο  της Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5075932 ανακοινώνει τον πίνακα επιτυχόντων  κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων μετά από την αξιολόγηση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί.

 

Για να δείτε τον Πίνακα Αποτελεσμάτων πατήστε ΕΔΩ.